Νέα μέτρα για τα πανεπιστήμια

Είναι απολύτως αναγκαίο να προχωρήσει η λήψη νομοθετικών μέτρων για την περαιτέρω αναβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και να απελευθερωθούν όλες οι δημιουργικές του δυνάμεις . Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να στηρίζει τη λειτουργία του στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς στα Πανεπιστήμια. Να υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς, αξιοκρατία και διαφάνεια στη διοίκηση, η οποία να λογοδοτεί σε ένα ανώτατο όργανο, όπως θα πρέπει να είναι η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας των Ιδρυμάτων (ΑΔΙΠ).

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας, που θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση τους επόμενους μήνες.

Ειδικότερα, τα μέτρα που θεωρώ αναγκαία για να επιτευχθεί η ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση των Πανεπιστημίων είναι τα εξής:

Πρώτον: Ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων για τα όργανα της διοίκησης των Πανεπιστημίων με βασικούς στόχους την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων.

Δεύτερον: Ενίσχυση της αυτοτέλειας των Πανεπιστημίων με μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο στα Πανεπιστήμια.

Τρίτον: Σύνδεση της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.

Τέταρτον: Ίδρυση στα Πανεπιστήμια Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση ιδίων πόρων από ερευνητικά προγράμματα, αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας των ιδρυμάτων και παροχής υποτροφιών στους φοιτητές επιβραβεύοντας την αριστεία.

Πέμπτον: Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ, δηλ. σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την κάλυψη αναγκών των ιδρυμάτων, όπως π.χ., για ανέγερση φοιτητικών εστιών.

Έκτον: Αναβάθμιση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στα Πανεπιστήμια. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να υπάρξει θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση των ιδρυμάτων και ενίσχυσης του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

Έβδομον: Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων, ώστε να προσελκύονται φοιτητές από το εξωτερικό και κυρίως από χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Επίσης, είναι αναγκαίο να υπάρξει απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Όγδοον: Να καθιερωθεί ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών και παράλληλα να υπάρξει καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Με τα νέα αυτά μέτρα θα υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση των Πανεπιστημίων και βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης.

Με τις ρυθμίσεις αυτές τα Πανεπιστήμια αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία και ενισχύεται το αυτοδιοίκητο τους . Θα επιτύχουν την προσέλκυση περισσότερων φοιτητών.

Η Ελλάδα θα καταστεί ένα κέντρο εκπαίδευσης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα θα αποκτήσει σύγχρονα Πανεπιστήμια που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ