Θεμέλιο για την ανάπτυξη ο πρωτογενής τομέας

Στη στήριξη του αγροτικού κόσμου έναντι των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής από τις πυρκαγιές υπήρξε άμεση. Ελήφθησαν μέτρα καθώς και ένα σημαντικό πακέτο δράσεων άμεσων και μακροπρόθεσμων για τη διαρκή στήριξη του αγροτικού κόσμου και κατεβλήθησαν αποζημιώσεις για καταστροφές και ζημιές εγκαταστάσεων και εξοπλισμών.

Στην αναγέννηση και τον μετασχηματισμό του πρωτογενή τομέα και την παραγωγή ανταγωνιστικών ειδών μέσα από επενδύσεις σε μονάδες μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών στοχεύουν το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Το ποσό του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που θα κατευθυνθεί στον αγροδιατροφικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυοβελτιωτικών υποδομών με την κατασκευή φραγμάτων νερού και δικτύων άρδευσης (1 δις ευρώ), ξεπερνά τα 1,76 δις ευρώ κινητοποιώντας 1 δις ευρώ επιπλέον από τις ιδιωτικές επενδύσεις με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας.

Παράλληλα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα ΚΑΠ είναι σχετικά μειωμένη, η Ελλάδα κατάφερε να λάβει πάλι σχεδόν το ίδιο ποσό ύψους 19,3 δις ευρώ.

Εννέα βασικοί στόχοι

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποσκοπεί στην ενίσχυση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα. Για την περίοδο 2021-2027 η νέα ΚΑΠ διαρθρώνεται γύρω από εννέα βασικούς στόχους οι οποίοι είναι οι εξής:

[α] Η εξασφάλιση δικαίου εισοδήματος για τους αγρότες. [β] Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας. [γ] Η εξισορρόπηση της ισχύος στην αλυσίδα τροφίμων. [δ] Η δράση στην κλιματική αλλαγή. [ε] Η προστασία του περιβάλλοντος. [στ] Η διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας. [ζ] Η ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών. [η] Η τόνωση των αγροτικών περιοχών. [θ] Η προστασία της υγείας και της ποιότητας των τροφίμων. [ι] Ο εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα με την προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας. και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές.

Οι βασικότερες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αφορούν:

Πρώτον

Δικαιότερος καταμερισμός των ενισχύσεων με προτεραιότητα στους νέους , στις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Δεύτερον

Ενίσχυση της συμμετοχής των συνεργατικών και συνεταιριστικών δομών στην αγροτική οικονομία.

Τρίτον

Δημογραφική ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της υπαίθρου στη βάση ενός ειδικού σχεδίου παρεμβάσεων για πολιτική γης, διαδοχής, αξιοποίησης της σχολάζουσας δημόσιας αγροτικής γης, πολιτικής επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων.

Τέταρτον

Κατασκευή νέων αρδευτικών έργων και εκσυγχρονισμός υφισταμένων υποδομών. Η γεωργία στην χώρα μας είναι ο σημαντικότερος καταναλωτής νερού. Αυτό που συναντά κανείς σε όλη την Ελλάδα είναι τον χειμώνα τα νερά να μην αξιοποιούνται και να χάνονται στη θάλασσα και το καλοκαίρι η γη να διψάει.

Πέμπτον

Η ανάπτυξη μιας ισχυρής ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων με χαρακτηριστικά που μπορούν να τους δώσουν προστιθέμενη αξία και η στρατηγική στόχευση σε εκείνα που μπορεί να είναι διεθνώς εμπορεύσιμα.

Έκτον

Η εκπαίδευση-κατάρτιση, η συμβουλευτική υποστήριξη και η προώθηση της καινοτομίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον πρωτογενή τομέα.

Για την Ελλάδα, ο αγροτοδιατροφικός κλάδος είναι θεμέλιος λίθος για την κοινωνική συνοχή. Μπορεί να μετατραπεί και σε αναπτυξιακό θεμέλιο της οικονομίας μας. Μπορεί να αποτελέσει την στερεά βάση για την αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην ελληνική περιφέρεια.

Είναι βέβαιο ότι η νέα ΚΑΠ, εάν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να γίνει το πιο σημαντικό εργαλείο προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια αγροτική πολιτική με στόχους και συγκεκριμένες πολιτικές, ώστε να οδηγηθεί η Ελλάδα σε ανάπτυξη. Και τούτο γιατί θεμέλιο για την ανάπτυξη της Ελλάδος είναι ο πρωτογενής τομέας.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργού Παιδείας / π. Βουλευτή Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ